Prečo využiť prenájom stroja?

  • Odskúšanie si stroja u Vás na farme
  • Bezstarostné riešenie
  • Možnosť odpisu priamych nákladov v aktuálnom roku
  • Menšie výmery a tým aj nerentabilita kúpy stroja

Krátkodobý prenájom stroja: Predvedenie stroja:

1 odpracovaný deň u jedného zákazníka – v tomto prípade je možnosť využitia bonusu v podobe odpracovaných hektárov zadarmo (Výška bonusu je stanovená pre jednotlivé typy strojov)

Dlhodobý prenájom stroja:

2 a viac odpracovaných dní u zákazníka – v tomto prípade nie je možnosť uplatnenia bonusu

Podmienky zapožičania:

  • Všetky stroje budú vrátené prenajímateľovi v stave, v akom bol stroj prevzatí; tj. umyté, očistené a premazané podľa návodu k obsluhe.
  • Všetky opotrebiteľné a konštrukčné diely bude nájomca používať výhradne od originálneho výrobcu a dodávateľa Agrokov spol. s r.o.
  • V prípade objednania nového či predvádzacieho stroja do 30 dní od ukončenia predvádzania, nebude nájomcovi účtované nájomné v celej výške, v prípade mu bude vystavený opravný daňový doklad vo výške uhradenej nájomcom alebo mu bude celá výška odpočítaná z kúpnej ceny stroja.
  • Po dohode nájomcu a prenajímateľa je možnosť  zapožičania stroja i v prípade, že zákazník neuvažuje o kúpe stroja. V tomto prípade je nájomcovi účtovaný  aj prvý odpracovaný deň.

Zoznam strojov a ceny na vyžiadanie